การแสดงผล

+
-

เผยแพร่องค์กรคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

10 ก.ค. 2566 16:28:21

...

เผยแพร่องค์กรคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานเห็นความสำคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566