การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ครั้งที่ 5/2566

31 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติร่างคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ และร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย