การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรปั้นจั่นติดรถบรรทุก ครั้งที่ 2/2566

3 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรปั้นจั่นติดรถบรรทุก ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และควบคู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณายกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของสาขาดังกล่าว