การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566

3 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 3 พ.ค. 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. 
กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และควบคู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์