การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) ครั้งที่ 1/2566

2 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ 2 พ.ค. 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และควบคู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์