การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 4 สาขา

11 ม.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมให้มีผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 23 ของ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ โดยสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี  ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
จำนวน 4 สาขา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 109 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 หลักสูตร 18 ช.ม.
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
        โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
         การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบ ได้แก่ การเตรียมการทดสอบ ควบคุมและประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ทดสอบให้กับสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตที่มีคุณภาพต่อไป