การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ครั้งที่ 3/2565

22 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ จำนวน 6 สาขา ได้แก่ 
1.สาขาช่างระบบส่งถ่ายกำลัง
2.สาขาช่างระบบปั๊มและวาล์ว
3.สาขาช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก
4.สาขาช่างปรับ
5.สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์
6.สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมประสงค์  รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน