การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (zoom)

7 ก.ค. 2565 00:00:00

...
...
...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงแรงงานให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงาน ในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานในคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย และกรอบการดำเนินงานการกำหนดแนวทางการจัดทำมาตรฐานกีฬามวยไทย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม