การแสดงผล

+
-

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System)”

24 พ.ค. 2565 00:00:00

...
“การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System)”
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นำระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) และระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบ (Test Bank Management) มาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีมาตรฐานที่เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับเหมือนกันทั่วประเทศมีความทันสมัย
โดยการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ (ทฤษฎี) ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กระบวนการดำเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีความจำเป็นต้องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการคลังข้อสอบ (Test Bank) และระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล การรายงานผล การเชื่อมโยงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ารับการทดสอบ ในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และการควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบกับผู้รับบริการให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การบริหารงานของผู้บริหารและการบริการประชาชน
ข้อดีของการนำระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) มาใช้งาน
1.ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบมีมาตรฐานเดียวกัน
2.มีการสุ่มข้อสอบที่มีความเป็นธรรมและหลากหลาย
3.มีระบบการป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ
4.ป้องกันการทุจริต
5.ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจผล
โดยปัจจุบันการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ (ทฤษฎี) รองรับ 77 สาขา 91 ระดับ ครอบคลุม 7 กลุ่มสาขาอาชีพ ดูสาขาทั้งหมดได้ที่ https://www.dsd.go.th/standard ในช่องคลังความรู้ ….
………………………………..
………………………………….
ติดตามข้อมูลข่าวสารของเรา
Facebook: สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน - สมฐ.
Youtube: สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สมฐ