การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1/2565

23 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
(20 พ.ค.2565 เวลา 14.00 น.)
การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน