การแสดงผล

+
-

เสนอขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

11 ก.พ. 2564 10:37:17

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เสนอขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบฯ และอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 
  • -สาขาช่างติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป ระดับ 2
  • -สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ ระดับ 1, 2
  • -สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 3
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จำนวน 5 สาขา
ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน