การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (TSSQA)

11 ก.พ. 2564 10:23:40

...
...
...
...
...
...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:00 น. นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพิจารณาการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุน คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 701 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน