การแสดงผล

+
-

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ปี พ.ศ. 2564

9 พ.ย. 2563 00:00:00

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน มีประกาศเจตจำนงสุจิตในหน่วยงานเพื่อให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน