การแสดงผล

+
-

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13)

17 ม.ค. 2567 09:34:30

...

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13)

ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับ ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้

ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ไฟล์แนบ :