การแสดงผล

+
-

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

17 ม.ค. 2567 09:23:48

...

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)
ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2567

ไฟล์แนบ :