การแสดงผล

+
-

ประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และร่างคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (แต่งประกอบตัวเรือน)

27 ธ.ค. 2566 00:00:00

...
             กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานดำเนินการจัดประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และร่างคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (แต่งประกอบตัวเรือน) แบบออนไลน์ (google from) ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 
 
            กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานจึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีความรู้และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาช่างเครื่องประดับ (แต่งประกอบตัวเรือน) ตอบแบบประชาพิจารณ์ ตามลิงก์ด้านล่าง
https://forms.gle/KShn7DkJcMMeJ5pNA
 
QRcode ประชาพิจารณ์