การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 คู่มือการใช้งาน ระบบเว็บไซต์หน่วยงาน 406
38 คู่มือการใช้งานระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายงาน 421
39 คู่มือการใช้งานระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเด็น E–Service 357
40 คู่มือการใช้งานระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเด็นส่งเสริมการทดสอบ 388
41 คู่มือการใช้งานระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเด็นส่งเสริมการฝึก 378
42 คู่มือการใช้งานระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเด็นแข่งขัน 403
43 คู่มือการใช้งานระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเด็นการทดสอบ 404
44 คู่มือการใช้งานระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเด็นการฝึกอบรม 508
45 คู่มือการใช้งานระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ 433
46 จัดฝึกอบรม หลักสูตร ISO 9001 : 2008/2015 ข้อกำหนดและการนำไปใช้ (ISO 9001 : 2008/2015 requirements and implementation) 1,485