การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 ที่ รง0401ว 2468 ลงวันที่ 31 มี.ค. 58 583
26 หนังสือด่วนที่สุด ที รง 0401/ว2396 ลว 26 มี.ค.58 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 634
27 เอกสารเผยแพร่ "เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ" 437
28 โลโก้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 758
29 คู่มือการขอรับรองหลักสูตร 689
30 ใบสมัครทดสอบเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน 949
31 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 1,408
32 เอกสารเผยแพร่ความรู้"การเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ" 897
33 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน 507
34 คู่มือการใช้งานระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ E–Service สำหรับผู้ดูแลระบบ 417
35 คู่มือการใช้งาน ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 539
36 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 817