การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 ใบสมัคร รายละเอียด การคัดเลือก สปก.ดีเด่น ปี61 864
14 เอกสารเผยแพร่การสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
15 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 462
16 การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก 479
17 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง 487
18 การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง 597
19 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 531
20 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 535
21 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 432
22 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 516
23 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 512
24 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 476