การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน2567 884
2 ใบสมัครวิทยากรภายนอก2567 231
3 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3,791
4 คู่มือการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 1,448
5 ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่10 710
6 ใบสมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ 931
7 พจนานุกรมสมรรถนะ 820
8 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน 630
9 ใบสมัครวิทยากรภายนอก 786
10 ข้อมูลเทคนิค แนวแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (สพร.12สงขลา) 8,181
11 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน 2,799
12 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 1,556