การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.12 สงขลา มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด(มหาชน)

9 ก.ค. 2564

กิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการฝึกและผู้ปกครอง เกิดจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ

9 ก.ค. 2564

พจนานุกรมสมรรถนะและรายการสมรรถนะจำแนกตามตำแหน่งงาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา

7 ก.ค. 2564

คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ที่ 025/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหน่วยงานตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2/2564

7 ก.ค. 2564

การฝึกอบรมให้แนวทางกับเจ้าหน้าที่ในการบริการทางโทรศัพท์

6 ก.ค. 2564

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3 ก.ค. 2564

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพร.12 สงขลา

3 ก.ค. 2564

ฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศฯ ฟรี พร้อมทดสอบมาตรฐาน เตรียมประเมิน License

3 ก.ค. 2564

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เรื่อง..แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

2 ก.ค. 2564