การแสดงผล

+
-

กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างและมอบใบประกาศนียบัตรให้บุคลากรและหน่วยงาน

30 มิ.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวจำลองลักษณ์ ก่ายแก้ว เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างและมอบใบประกาศนียบัตรให้บุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้
1) นายบุญฤทธิ์ พยุงสกุล
2) นางพรเทวา ยาสมุทร
3) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์