การแสดงผล

+
-

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 มิ.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. นางสาวจำลองลักษณ์ ก่ายแก้ว เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวปฏิบัติการใช้งานระบบวันลาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DPIS เพื่อให้การขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน