การแสดงผล

+
-

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวจิตชญา อ่ำสาริกา เลขานุการกรม จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 พ.ค. 2565 00:00:00