การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือการใช้งานระบบ PRB e-Service 1,395
2 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมคำแนะนำและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 20,502
3 e-book ขั้นตอนการยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฯ กรณีฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ผ่านระบบ PRB e-Service 1,295
4 ตารางกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตรฯ 5,787
5 แจ้งผู้ประกอบกิจการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าอบรม จาก ไฟล์ Generic 8 เป็น Generic 9 145,643
6 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมคำแนะนำและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 23,607
7 เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 761
8 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมคำแนะนำ 8,945
9 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการ 8,551
10 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 1,595
11 กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปยกเว้นภาษี 1,658
12 กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานและวิธีการยื่นคำขอฯ 8,456