การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมคำแนะนำและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 17,005
2 เเบบฟอร์มรายงานการเงินประจำปี 2566 376
3 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) 711
4 เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ 192
5 ภาพประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฯ สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คน 540
6 e-book การยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 2545 558
7 คำแนะนำ และคำถาม คำตอบ สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คน 286
8 เอกสารการสมัครใช้บริการระบบ PRB e-Service 1,214
9 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปยกเว้นภาษี 589
10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 757
11 e-book ขั้นตอนการยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฯ กรณีฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ผ่านระบบ PRB e-Service 1,171
12 แบบฟอร์มประมาณการ งปม. ปี 67-70 276