การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566

19 ก.ย. 2566

ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ของตัวชี้วัดเชิงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 ก.ย. 2566

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

7 ก.ย. 2566

ประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2567

4 ก.ย. 2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2566

1 ก.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 ส.ค. 2566

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ ๑ การทดสอบความรู้ความสามารถ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการทดสอบ

21 ส.ค. 2566

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คน ที่ต้องการยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

18 ส.ค. 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9 ส.ค. 2566