การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนฯ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการทดสอบสอบปฏิบัติ

3 พ.ย. 2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2566

28 ต.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ E-book ปีที่ 11 ฉบับที่ 53

27 ต.ค. 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2566

26 ต.ค. 2566

ประกาศนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมีการเสนอผลการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ

25 ต.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนฯ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ

24 ต.ค. 2566

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

3 ต.ค. 2566

ขั้นตอนการตรวจสอบจำนวนลูกจ้างที่ได้รับการรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

28 ก.ย. 2566

อบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ให้ทุนหมุนเวียน

20 ก.ย. 2566