การแสดงผล

+
-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2566

16 พ.ย. 2566 10:02:40

...

14 พ.ย.66 เวลา 11.15 น. นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทักษะในการจัดทำแผน สามารถบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด มีเจ้าหน้าที่เข้าอบรมจำนวน 45 คน ณ โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์ กรุงเทพฯ