การแสดงผล

+
-

ประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2567

4 ก.ย. 2566 15:56:46

...

4 ก.ย. 66 เวลา 11.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2567 โดยมี นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 

ที่ประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2567 ข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2566 ที่คาดว่าจะดำเนินการได้ส่งให้บริษัทที่ปรึกษา และร่างตัวขี้วัด ประจำปีบัญชี 2567 ปรับโดยกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา