การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2566

1 ก.ย. 2566 00:00:00

...

1 ก.ย.66 เวลา 09.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน
 

การประชุมมีการพิจารณา ขอความเห็นชอบหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน, วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ร่างคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการจัดส่งตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 จำนวน 9 คณะ และขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม