การแสดงผล

+
-

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 มิ.ย. 2566 00:00:00

...

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้)

เอกสารแนบ

1.หนังสือแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างฯ
2.เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์การประเมินลลูกจ้างฯ
3.แบบประเมินลูกจ้างกองทุน ปี66

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :