การแสดงผล

+
-

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานรองรับธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

1 ส.ค. 2565 00:00:00

...

วันที่ 1 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานรองรับธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล โดยมี นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 191 คน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบเรื่องการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน ก.พ.ร.ให้เป็นหน่วยงานนำร่อง 1 ใน 10 หน่วยงานราชการในการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
โดยในการนี้ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ สพ. ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานรองรับธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 7 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน