การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2565

28 มิ.ย. 2565 00:00:00

...

28 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ… ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบฯ และอัตราค่าทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2566-2570 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2566-2570 และขออนุมัติตัดหนี้สูญให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่เสียชีวิต เป็นต้น