การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565-2567 และแผนปฏิบัติการประจำปี

24 มิ.ย. 2565 00:00:00

...

24 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565-2567 และแผนปฏิบัติการประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการประเมินผลของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า รวมถึงจัดทำระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน