การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบคำขอกู้ยืมเงินและอนุมัติวงเงินกู้ตามที่ผู้ประกอบการประมาณค่าใช้จ่ายการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 มิ.ย. 2565 00:00:00

...

23 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบคำขอกู้ยืมเงินและอนุมัติวงเงินกู้ตามที่ผู้ประกอบการประมาณค่าใช้จ่ายการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยที่ประชุม ได้พิจารณาคำขอกู้ของสถานประกอบกิจการ จำนวน 5 แห่ง ซึ่งยื่นคำขอกู้ผ่านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมวงเงินทั้งสิ้น 4,998,400 บาท ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การให้กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมืแรงงานนั้น เป็นการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ นำเงินไปใช้จ่ายในการฝึกอบรม อีกทั้งเงินกู้ยืมในช่วงนี้จะไม่มีดอกเบี้ย มีกำหนดสิ้นสุด 15 กรกฎาคมนี้