การแสดงผล

+
-

ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เป้าหมายที่ 6 การสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรม กสพ.สืบสารประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ และกิจกรรมลงนามฯ

5 มิ.ย. 2567 14:40:07

...

ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

เป้าหมายที่ 6 การสืบสานวัฒนธรรม

กิจกรรม กสพ.สืบสารประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์
กิจกรรม ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง