การแสดงผล

+
-

ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เป้าหมายที่ 3 ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงเจ้าสังกัด กิจกรรมแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

5 มิ.ย. 2567 14:30:16

...

ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

เป้าหมายที่ 3 ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงเจ้าสังกัด

กิจกรรมแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน