การแสดงผล

+
-

ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เป้าหมายที่ 1 การลดภาระเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลในประเด็นที่ติดต่อเข้ามาสอบถามบ่อยครั้ง กิจกรรมจัดทำสรุปประเด็นถาม - ตอบ (FAQ) ของภารกิจด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

5 มิ.ย. 2567 14:14:12

...

ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เป้าหมายที่ 1 การลดภาระเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลในประเด็นที่ติดต่อเข้ามาสอบถามบ่อยครั้ง กิจกรรมจัดทำสรุปประเด็นถาม - ตอบ (FAQ) ของภารกิจด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน