การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2567

30 เม.ย. 2567 00:00:00

...
30 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์  โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เช่น การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ร่างประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบฯ (ฉบับที่ 11) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค เป็นต้น