การแสดงผล

+
-

ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 เม.ย. 2567 15:34:42

...

ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน

เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติทางบัญชี

พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด

วิชาหนึ่ง ซึ่งได้ศึกษาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 

ระยะเวลาในการสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

 

ดาวน์โหลดไฟล์รับสมัคร

https://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowACT/107569?region_id=4

 

สถานที่รับสมัคร

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ

#รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

ทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

 

https://www.dsd.go.th/internal หรือ 02 245 1830

Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน

ไฟล์แนบ :