การแสดงผล

+
-

ประกาศกองส่งเสริมฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

27 ธ.ค. 2566 14:32:33

...

ประกาศกองส่งเสริมฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดย
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างและเริ่มปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 2 มกราคม 2567 
เวลา 08.30 น.
ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง