การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

2 พ.ย. 2566 16:16:04

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการโครงการจัดฝึกอบรมให้แก่ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะที่ 2  หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 8 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับช่างและผู้ที่สนใจประกอบอาชีพในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 20 คน ณ อาคารฝึกอบรม และอาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้ต่อไป