การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

18 ก.ย. 2566 11:21:50

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

              สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้แก่ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะที่ 2 หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 6 จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2566 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ ของช่างที่ปฏิบัติงานให้ทันต่อเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20 คน ณ อาคารฝึกอบรมและอาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล