การแสดงผล

+
-

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

15 ก.ค. 2566 14:05:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ช่างอิสระ รวมจำนวน 21 คน โดยดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ 14 – 16 ก.ค. ณ อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เพื่อวัดทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมทั้งรองรับการยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ต่อไป