การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

26 เม.ย. 2566 19:57:52

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

              สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้แก่ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะที่ 2 หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 3 จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ ให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20 คน ณ อาคารฝึกอบรมและอาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล