การแสดงผล

+
-

ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

30 มี.ค. 2566 16:53:34

...
...
...
...
...
...
...
...
...

          วันที่  30 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อรองรับการทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยมีผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ รวมจำนวน 22 คน