การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1

21 ก.พ. 2566 20:28:39

...
...
...
...
...
...
...

     วันที่ 21 ก.พ. 66 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) โดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณา คือ ทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการบูรณาการร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 33 คน