การแสดงผล

+
-

ประเมินความรู้ความสามารถ ตามพรบ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน

6 ธ.ค. 2565 22:14:32

...
...
...
...
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยมีผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ รวมจำนวน 20 คน