การแสดงผล

+
-

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 รุ่น

6 ธ.ค. 2565 22:04:10

...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล จัดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 40 คนได้แก่ รุ่นที่ 1/2566 กลุ่มตัดเย็บบ้านเกาะยวน ม.3 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล จำนวน 20 คน และรุุ่นที่ 2/2566 กลุ่มตัดเย็บบ้านทุ่งพัฒนา ม. 13 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล จำนวน 20 คน